📞 0 505 646 24 50📍 Alsancak/İzmir
İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı, Trafik Kazası Tazminat Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İş Hukuku Avukatı, İzmir İdare Avukatı, İzmir Tapu Avukatı, İzmir Kira Avukatı

Merve Kolman

27 Şubat 2024

İş Hukuku Avukatı

İzmir merkezli Avukat Merve Kolman, uzun yıllardır önde gelen bir iş hukuku avukatı olarak bilinmektedir.

Avukat Merve Kolman olarak, iş hukuku alanında işçi ve işveren müvekkillerimize geniş kapsamlı hukuki destek sağlıyoruz.

İşçi müvekkillerimize ihbar tazminatı, kıdem tazminatı, sendikal tazminat, iş kazası tazminatı, işe iade, kötü niyet tazminatı gibi davaların yanı sıra, evlilik ve ölüm izni hakları ile işçi hakları konularında profesyonel danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

İzmir'de İş Hukuku Alanında Uzman Avukatlar

İş dünyasının karmaşık yapısı içerisinde, çalışanlar ve işverenler arasındaki ilişkiler bazen çıkmaza girebilir. Bu noktada, güçlü bir hukuki destek almak iş hayatınızı korumak ve haklarınızı savunmak için hayati önem taşır. İşte tam da bu noktada, İzmir'de iş hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlarımız devreye giriyor.

İzmir İş Hukuku Avukatları olarak, deneyimli ekibimiz iş hukuku konusunda derinlemesine bilgi ve tecrübeye sahiptir. Çalışanlar ve işverenler arasındaki her türlü hukuki ihtilafı çözmek için donanımlıyız. İş yerinde yaşanan anlaşmazlıklar, işten çıkarmalar, iş sözleşmeleri, tazminat davaları ve daha fazlasıyla ilgili size sağlam bir destek sunuyoruz.

İzmir'in dinamik iş ortamında, iş hukukuyla ilgili karmaşık konuları anlamak ve etkili bir şekilde çözümlemek için uzman bir avukatın rehberliğine ihtiyaç duyabilirsiniz. Bizler, müvekkillerimizin haklarını korumak ve adil bir sonuç elde etmek için kararlıyız.

Hakkınızı aramak ve iş hukuku konusunda güvenilir bir yol haritası çizmek için İzmir İş Hukuku Avukatları olarak yanınızdayız. Bize ulaşın ve sizin için en uygun çözümü birlikte belirleyelim.

İş Hukuku Mevzuatı

İş hukukunun temelini Türkiye Cumhuriyeti Anayasası oluşturur. Anayasa, işçi ve işverenler arasındaki ilişkileri düzenleyen en temel hukuki belgedir. Anayasa'nın ardından gelen en önemli mevzuat ise 4857 sayılı İş Kanunu'dur. İş Kanunu, işçi ve işverenlerin haklarını, sorumluluklarını ve çalışma koşullarını detaylı bir şekilde düzenler.

İş Kanunu'nun yanı sıra özel işçi gruplarına ve iş hukukuna dair diğer konulara ilişkin düzenlemeler de bulunmaktadır. Bunlar arasında Deniz İş Kanunu, Basın İş Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu gibi spesifik düzenlemeler yer almaktadır.

Bunların yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, yönetmelikler ve mahkeme içtihatları da iş hukuku alanında önemli kaynaklar arasında yer alır. Bu hukuki kaynaklar, iş dünyasının karmaşık yapısını düzenlemek ve iş ilişkilerinin adil bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla sürekli olarak güncellenir ve revize edilir.

İş Hukuku Davaları


İş hukuku davaları, iş sözleşmelerinden kaynaklanan anlaşmazlıkların çözümü için başvurulan yargı yoludur. Bu tür davalar, 4857 sayılı İş Kanunu'ya tabi işlerden doğan uyuşmazlıkları kapsar. İş hukuku davaları, farklı iş ilişkilerine göre çeşitlilik gösterir ve genellikle işçi ve işveren arasındaki çeşitli hak ve yükümlülüklerin ihlaliyle ilgilidir.

Başlıca iş hukuku davaları şunlardır:

  • İşe iade davaları: İşçinin haksız veya haksız nedenle işten çıkarılması durumunda işe iade talebiyle açılan davalardır.
  • Hizmet tespit davaları: İşçinin çalışma süresi ve işveren ile olan ilişkisinin yasal olarak belirlenmesi amacıyla açılan davaları kapsar.
  • Kıdem tazminatı istemi davaları: İşçinin kıdemine ilişkin haklarının belirlenmesi ve kıdem tazminatı alacağının tahsili için açılan davaları ifade eder.
  • İhbar tazminatı istemi davaları: İşverenin işçiye ihbar süresine uygun şekilde işten çıkış bildirmediği durumlarda işçinin ihbar tazminatı talebiyle açtığı davaları içerir.
  • İş kazası neticelerine ilişkin tazminat davaları: İşçinin iş kazası sonucu uğradığı zararların tazmini için açılan davaları ifade eder.
  • Fazla mesai ücreti alacağına ilişkin davalardır: İşçinin fazla mesai çalışmalarının karşılığı olarak alacağı ücretin tespiti ve tahsili için açılan davaları kapsar.


Bu davalarda, iş hukuku ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda tarafların hak ve yükümlülükleri değerlendirilir ve adil bir kararın verilmesi sağlanır.

İş Hukuku Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme

İş Kanunu kapsamında işçi ve işveren arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklarda ve iş sözleşmelerine dayalı hak ve taleplerin mahkemeye taşınması durumunda, yetkili mahkeme 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nun 5. maddesine göre İş Mahkemeleri'dir.

İş Mahkemeleri'nde açılacak davalarda ve işlerde yetkili mahkeme ise yine 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'na göre belirlenir. Davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesi ile işin veya işlemin yapıldığı yer mahkemesi yetkilidir. Eğer davalı birden fazla ise, bunlardan birinin yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir.

İş kazasından doğan tazminat davalarında ise, iş kazasının veya zararın meydana geldiği yer ile zarar gören işçinin yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir. Bu yetki, kesin yetki niteliğindedir ve aksine yapılan yetki sözleşmeleri geçerliliğini korumaz.

Bu düzenlemeler iş hukuku alanında adaletin sağlanması ve uyuşmazlıkların çözümü için belirlenmiştir, ancak bu metinde belirtilen bilgilerin sadece genel bir bilgilendirme amaçlı olduğunu unutmayın.

İşe İade Davası

İş hukukunun temel amacı, işveren ile işçi arasındaki dengesizliği gidermek ve iş ilişkilerini düzenlemektir. Bu hedefe ulaşmak için, 4857 sayılı İş Kanunu'nda yer alan düzenlemelerle işçinin işveren karşısındaki zayıf konumunu korumaya çalışır. Bu kapsamda, işçinin işveren tarafından haksız şekilde iş sözleşmesinin sonlandırılmasına karşı koyma imkanı tanınarak, iş sözleşmesinin devamlılığı sağlanmaya çalışılır. Bu durum halk arasında ve öğretide "işe iade davası" olarak adlandırılır.

İşe iade davası, iş sözleşmesinin haksız bir şekilde sonlandırıldığı iddiasıyla işçi tarafından açılan bir iş hukuku davasıdır. İşçi, işverenin işten çıkarma gerekçesinin haksız olduğunu kanıtlayarak işe iade edilmesini ya da işe dönmezse tazminat talep eder. İşe iade davalarında, iş sözleşmesinin haksız şekilde feshedildiğini ispat etme yükümlülüğü işverene aittir.

Önceden, işe iade davalarında seri muhakeme usulü uygulanıyordu. Ancak, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda seri yargılama usulüne yer verilmemesi nedeniyle, artık işe iade davalarında basit yargılama usulü uygulanmaktadır. Bu değişiklik, iş hukuku davalarının işleyişinde belirli bir adaptasyon gerektirse de, işçi ve işveren arasındaki adil bir dengeyi sağlama amacını korur.

Kıdem Tazmitanı

Kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin çalışma süresinin her bir yılı için 30 günlük ücreti esas alınır ve her yıl için otuz günlük ücret tutarında ödeme yapılır. Otuz günün altında bir hesaplama geçerli değildir; bu süre, kıdem tazminatının taban sınırını oluşturur ve dilerse daha yüksek bir tutardan da hesaplanabilir. Bu otuz günlük ücret tutarı, iş sözleşmesinin son bulduğu zamanki ücreti temsil eder ve daha eski bir ücret dikkate alınmaz.

İşçinin kıdem tazminatına hak kazanırken, bu otuz günlük ücrete, işçiye iş karşılığı ödenen ücretin yanında verilen ikramiye, yol ve yemek gibi ek ödemelerin bir günlük karşılığı da eklenir. Sonuç olarak, kıdem tazminatı işçinin brüt ödemesi esas alınarak hesaplanır.

Örneğin, bir işçi 6 yıl boyunca bir işyerinde çalışmış ve son maaşı aylık brüt 10.000 TL olarak belirlenmiş olsun. Bu durumda:

İşçinin 6 yıl için kıdem tazminatı: 6 yıl × 10.000 TL/ay = 60.000 TL olacaktır.
Ancak, işçinin çalışma süresi tam 6 yıl değil de 6 yıl 7 ay olsun. Bu durumda artık süre 7 aydır. Artık süre, bir yıllık kıdem tazminatı ile çarpılıp 365 güne bölünerek hesaplanır:

Artık süre için ödenecek kıdem tazminatı: 7 ay × 10.000 TL/ay ÷ 12 ay/yıl = 5.833,33 TL olacaktır.

Böylece toplamda, işçinin kıdem tazminatı:

60.000 TL (6 yıl için) + 5.833,33 TL (artık süre için) = 65.833,33 TL olacaktır.

Yani, bu işçi toplamda 65.833,33 TL kıdem tazminatı alacaktır.

İhbar Tazminatı

İş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda, sözleşmeyi sona erdiren tarafın karşı tarafa belirli sürelerde bildirim yapması gerekmektedir. Bildirim sürelerine uymamanın sonucu olarak, fesih yapan taraf karşı tarafa bir tazminat ödemek zorunda kalır. Bu tazminata "ihbar tazminatı" denir. İhbar tazminatının borçlusu, sözleşmeyi haksız veya usulsüz bir şekilde fesheden taraftır; yani işçi feshetmişse işverene, işveren feshetmişse işçiye ihbar tazminatı öder.

İhbar tazminatı alabilmek için, işverenin veya işçinin belirli sürelerde bildirimde bulunmaması gerekmektedir. Bu süreler şu şekildedir:

  • İşçi işyerinde altı aydan daha az çalışmışsa, en az iki hafta önceden fesih bildirimi yapılması gerekir.
  • İşçi işyerinde 6 ay ile 1,5 yıl arasında çalışmışsa, en az 4 hafta önceden fesih bildirimi yapılması gerekir.
  • İşçi 1,5 yıl ile 3 yıl arasında çalışmışsa, en az 6 hafta önceden fesih bildirimi yapılması gerekir.
  • İşçi işyerinde 3 yıldan fazla süredir çalışıyorsa, en az 8 hafta önceden fesih bildirimi yapılması gerekir.

İhbar tazminatı miktarı, uygulanmayan bildirim sürelerine göre hesaplanır. Bu hesaplama, brüt aylık ücretin bir güne karşılık gelen kısmı üzerinden yapılır. İhbar tazminatı, kıdem tazminatı gibi işçinin brüt ücretine dayalı olarak hesaplanır.

İhbar tazminatı hakkında daha detaylı bilgi ve hesaplama için iş hukuku konularında uzman bir avukata başvurulabilir.

Hizmet Tespit Davası

Tespit davaları, hukuk alanında mahkemeden belirli bir hukuki durumun, ilişkinin veya hakkın varlığının ya da yokluğunun tespit edilmesi amacıyla açılan davalardır. Bu tür davalar sonucunda verilen hüküm, dava konusu durumun gerçekliğini belirler ve ilgili hukuki ilişkinin netliğini sağlar.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 8/1. maddesine göre, işverenin, çalıştırdığı işçileri Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmesi zorunludur. Bildirim yapılmadığı veya hizmet süresi eksik gösterildiği durumlarda işçi, sosyal güvenlik haklarından yararlanamaz ve olası risklerle karşı karşıya kalabilir. İşçinin haklarını koruyabilmesi için Kurumun sigortalı olarak çalıştığını bilmesi gereklidir.

İşverenin işçiyi Kuruma bildirmediği, eksik bildirim yaptığı veya sigorta işlemlerini gerçekleştirmediği durumlarda işçi, işverene karşı hizmet tespit davası açabilir. Bu tür davaları görmekle görevli mahkeme genellikle İş Mahkemeleridir. Ancak, İş Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri bu davalara bakabilir. Yetkili mahkeme ise, davalının yerleşim yeri veya işçinin çalıştığı yer mahkemesidir.

Hizmet tespit davalarında zamanaşımı süresi 5510 sayılı Kanuna göre beş yıldır. Bu süre, işçinin işten ayrıldığı tarihten itibaren işlemeye başlar. Sigortalıların, prim ve hizmet belgesi almadıkları durumlarda beş yıl içinde iş mahkemesine başvurarak alacaklarını ispat etmeleri gerekmektedir.

Bu bilgilendirme, iş hukuku alanında yaşanan sorunlara çözüm bulmak ve hakların korunmasını sağlamak amacıyla önem taşır.

İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı, Trafik Kazası Tazminat Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İş Hukuku Avukatı, İzmir İdare Avukatı, İzmir Tapu Avukatı, İzmir Kira Avukatı

Avukat İhtiyacınız Mı Var?

Hukuki destek için Avukat Merve Kolman'a ulaşın.

İş Hukuku Avukatı Hakkında Merak Edilenler

Sıkça Sorulan Sorular

İş hukuku, genel anlamda iş, işçi ve işveren arasındaki hukuki ilişkileri belirleyen, yasal çerçevede belirli sınırlamalar getiren ve işçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıkları düzenleyen hukuk dalıdır. İş hukuku, iş ve çalışma hayatını düzenleyen kanunları içerir. Bu hukuk dalı, işçi ve işveren arasındaki ilişkilerde adil bir denge sağlamayı amaçlar, ancak temel prensibi işçiyi koruma üzerine kuruludur.

İş hukuku, işçinin izin hakkı, ücret hakkı, tazminat, haksız fesih ve işten çıkarılması gibi konularda düzenlemeler içerir. İşçi ve işveren arasında ortaya çıkan ihtilaflar genellikle iş hukuku kapsamında çözümlenir. İş mahkemeleri, iş hukuku uygulamalarını denetleyen ve bu tür uyuşmazlıkları çözen merciler olarak görev yapar. İş hukuku, iş dünyasında adil ve dengeli ilişkilerin sürdürülmesini sağlamak amacıyla sürekli olarak güncellenen bir hukuk alanıdır.

4857 Sayılı İş Kanunu m.1/1’de de belirtildiği üzere, işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenleyen bir kanundur.

İş Hukuku Avukatı, işçi veya işvereni temsil ederek ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü ve dava süreçlerinin takibi konusunda uzmanlaşmış avukatlara verilen bir isimdir. İş avukatları, 4857 sayılı İş Kanunu'na göre düzenlenmiş olan iş sözleşmelerinden kaynaklanan hak ve alacaklarla ilgili uyuşmazlıklarda görev alırlar. Bu nedenle, iş davalarında, somut olayın özel koşulları içinde işçi veya işveren tarafının hukuki desteklenmesinde önemli bir rol üstlenirler. İş Hukuku Avukatları, iş dünyasındaki karmaşık hukuki konuları anlamak ve müvekkillerine etkili bir şekilde rehberlik etmek için özel olarak eğitilmiş ve deneyim kazanmış profesyonellerdir.

İş mahkemesi avukatının ücretini kimin ödeyeceği konusu, taraflar arasında vekaletname ile belirlenen tutar üzerinden ödeme sorumluluğunu içerir. Ancak, davayı kazanma veya kaybetme durumlarına göre karşı vekalet ücreti de ortaya çıkabilir.

Davayı kazanan tarafın avukatının ücreti, mahkemece belirlenen karşı vekalet ücreti, davayı kaybeden tarafça ödenir. Bu durum, Avukatlık Kanunu'nun 164. maddesinin son fıkrasında şu şekilde belirtilmiştir: "Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir."

Bu hüküm, davada ortaya çıkan vekalet ücretinin kazanan tarafça ödenmesini öngörmektedir. Bu nedenle, iş mahkemesindeki dava sonuçlandığında, mahkemenin belirlediği karşı vekalet ücreti, davayı kaybeden tarafça ödenir ve kazanan tarafın avukatına ait olur.

Avukat Merve KOLMAN, iş davalarında dikkat, özen ve uzmanlık gerektiren konularda hizmet veren bir ekip olarak öne çıkar. İş hukuku avukatlarının iş alanındaki hakimiyeti ve yetkinliği büyük önem taşır. Her hukuk dalında olduğu gibi, iş hukuku avukatları da müvekkilin talepleri doğrultusunda en doğru hukuki yardımı sağlamak, sağlıklı iletişim kurmak ve hak kaybını önlemek amacıyla çalışmalıdır.

İyi bir iş hukuku avukatı seçimi için avukatın mesleki başarıları, tecrübeleri ve referansları göz önüne alınmalıdır. Avukat Merve KOLMAN, uzman ve deneyimli bir avukat olup, iş hukuku alanında başarılı bir geçmişe sahiptir. Ayrıca, Gayrimenkul Hukuku, İdare Hukuku, Borçlar Hukuku, Miras Hukuku, Sözleşmeler, Ticaret Hukuku ve Rekabet Hukuku gibi birçok hukuk alanında da Avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. En iyi işçi hukuku avukatını bulmak için profesyonel destek almak istiyorsanız, Avukat Merve KOLMAN ile iletişime geçebilirsiniz.